Hoppa till sidans innehåll

Dataskyddsbeskrivning 

Detta är Hangö Stevedorings dataskyddsbeskrivning för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Publicerad 14.5.2020. 
 

1. Registeransvarig 

Oy Hangö Stevedoring Ab 

Västra hamnen 

10900 Hangö 

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret 
Jari Kärkkäinen, se adressen ovan. 

jari.karkkainen@stevedoring.fi  

3. Registrets namn  
Internetregister 

4Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 
Rättslig grund för databehandling enligt EU:s allmänna dataskyddsförordningar  

– personens samtycke 

Vi samlar in information via Google Analytics på webbsidorna www.stevedoring.fi . Informationen används inte till profilering. 

5Registrets datainnehåll 
De uppgifter som sparas i registret omfattar användningsdata på webbsidan t.ex. hur besökaren kommer till sidan, webbläsar- och apparatinformation, cookie-ID, tid som spenderas på sidan, geografisk plats.  Personuppgifter sparas inte. 

6Regelmässiga uppgiftskällor 
Informationen samlas in via Google Analytics. 

7Utlämnande av uppgifter och överföring av dem utanför EU och EFTA.  
Uppgifter utlämnas inte till utomstående, om det inte skilt är så överenskommet.  

8Principer för skydd av registret 

De uppgifter som finns i registret skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Datanät och -utrustning, där registret förvaras, har skyddats med hjälp av normalt använda tekniska skyddsmetoder. Den som är ansvarig för registret säkerställer att lagrad data, åtkomsträttigheter till servern och annan data som är viktiga för säkerheten används endast av personer, till vars uppgifter arbetet hör. 

9. Den registrerades rättigheter 

Inga personuppgifter sparas vilket betyder att det inte är möjligt att kontrollera eller redigera sina uppgifter.  

10. Övriga rättigheter angående hantering av personuppgifter 

Inga personuppgifter sparas vilket betyder att det inte är möjligt att kontrollera eller redigera sina uppgifter.